Program

Četrtek, 19.9.2019

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:00 (odmor)

11:00 - 12:30

12:30 - 13:45 (kosilo)

13:45 - 14:45

14:50 - 15:50

15:50 - 16:20 (odmor)

16:20 - 17:50

17:50 - 18:00 (odmor)

18:00 - 19:00

[OTVORITEV] Marko Vrtovec, predsednik DPS | Pozdravni nagovor

[KEYNOTE] Doc. dr. David Modic | Psihologija prepričevanja in medmrežje

Odmor (30 min)

DVORANA 1 | [DELAVNICA] Logosinteza in uporaba v praksi | Vodja: Tina Bončina

DVORANA 2 | [SIMPOZIJ] Novi testi za merjenje kognicije in metakognicije, razviti na Oddelku za psihologijo v Ljubljani | Vodja: Anja Podlesek

DVORANA 3 | [SIMPOZIJ] Uporabnost in učinek kognitivnih treningov v različnih populacijah | Vodja: Karin Bakračevič

DVORANA 4 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Obrazi nasilja – Mi in oni drugi 
  Robert Masten
 • Vidiki računalniško posredovane komunikacije in agresija na socialnih omrežjih 
  Špela Romih, Bojan Musil
 • Kompleksnost izvorov in pristopov k motnjam vedenja otrok in mladostnikov, ki se odražajo v nasilnem vedenju 
  Tomaž Vec
 • Afektivni učinki branja novic 
  Timotej Glavač, Nejc Plohl, Bojan Musil

Kosilo

[KEYNOTE] dr. Metka Shawe-Taylor | Obvladovanje agresije v psihiatričnih bolnišnicah

[ODPRT PROBLEMSKI PROSTOR] Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja – kje smo zdaj?

Aktivni odmor v pisarni – prikaz vaj in razgibavanje | Tina Jeromen

DVORANA 1 | [DELAVNICA] Psihološki in družbeni miti o pozitivni samopodobi | Vodji: Aleksandra Meško, Nuša Klinar

DVORANA 2  | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela kot dodana vrednost karierni orientaciji šolske svetovalne službe
  Mojca Arh, Darja Potočnik Kodrun, Maja Zovko Stele, Tatjana Dolinšek, Karl Destovnik
 • Psihološke posledice in spoprijemanje ravnateljev ob prejemanju anonimih pisanj
  Gaja Škerlj, Eva Boštjančič
 • Stres in izgorelost
  Tina Bončina
 • Z obvladovanjem in preprečevanjem psihosocialnih dejavnikov tveganj na delovnem mestu do boljšega duševnega zdravja zaposlenih
  Katja Novak, Julija Peklar

DVORANA 3 | [DELAVNICA] | Vodja: Senja Štirn

DVORANA 4 | [SIMPOZIJ] Pojavnost medvrstniškega nasilja pri slovenskih osnovnošolcih in preventivni program NEON | Vodja: Sonja Pečjak

Odmor (10 min)

DVORANA 1 | [DELAVNICA] Metakognitivni trening – predstavitev teoretičnih izhodišč in izkustvena delavnica | Vodje: Katarina Strah, Iris Kračun, Ajda Škerjanc

DVORANA 2 | [OKROGLA MIZA] Kako v vrtcih in šolah uspešno preprečevati in ustavljati nasilje? | Sodelujoči: Mateja Štirn, Melita Zagorc Vegelj

DVORANA 3 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Predstavitev rezultatov in implikacij šolske raziskave o medvrstniškem nasilju
  Ajda Erjavec Bartolj
 • Izkušnje spolnega nasilja, ki jih imajo slovenski osnovnošolci
  Tanja Šraj, Mateja Štirn
 • »Fazaniranje«: sprejem dijakov-novincev ali nasilje nad njimi?
  Sonja Pečjak, Tina Pirc
 • Socialni položaj romskih učencev v šoli
  Irena Adlešič in Tina Dović

DVORANA 4 | [SIMPOZIJ] Psihologija v poklicem razvoju učiteljev | Vodja: Katja Košir

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Petek, 20.9.2019

7:30 – 8:30 | Registracija 

Jutranja telovadba s Tino Jeromen (30 min)

Naloži si celoten program kongresa (Excel datoteka)

8:30 - 9:30

9:30 - 9:45 (odmor)

9:45 - 11:15

11:15 - 11:30 (odmor)

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00 (kosilo)

14:00 - 15:30

15:30 - 15:45 (odmor)

15:45 - 17:45

17:45 - 18:00 (odmor)

18:00 - 19:00

20:00 - 21:00 (slavnostna večerja)

[KEYNOTE] dr. Peter Janjušević | Socialno-kognitivni dejavniki agresivnega vedenja mladostnikov

Odmor (15 min)

DVORANA 1 | [DELAVNICA] Delo z žrtvami oseb z narcisistično osebnostno motnjo | Vodja: Petra Brne

DVORANA 2 | [SIMPOZIJ] Preprečevanje odklanjanja šole – preventivni projekt Svetovalnih centrov | Vodja: Peter Janjušević

DVORANA 3 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Zasvojitvena dinamika nasilnih, zlorabljajočih odnosov in relacijska družinska terapija
  Tanja Žekš
 • Ali bi Kajn ubil Abla, če bi bil po poklicu psiholog?
  Metoda Maj
 • Osebe, vključene v probacijo ter njihovo duševno zdravje
  Melita Zver
 • Prilagoditvene spretnosti in duševno zdravje otrok in mladostnikov z živčno-mišičnimi boleznimi
  David Gosar, Petra Lešnik Musek, Lejla Košmrlj, Vesna Krkoč, Tamara Meško

DVORANA 4 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Prevention of youth dating violence in Zadar County: A project collaboration between the County Institute of Public Health and the Department of Psychology at the University of Zadar
  Vera Ćubela Adorić, Dora Srdelić Ljubičić, Jelena Zubčić
 • Nasilje, spolno nasilje ter obravnava oseb vključenih v probacijo
  Melita Zver
 • Agresivnost – pomoč otrokom, mladostnikom s čustveno-vedenjskimi motnjami in njihovim staršem
  Marjeta Dečman
 • Agresivnost in nasilje pri neposrednem delu z mladostniki in otroki iz vzgojnega zavoda
  Uroš Bertoncelj

Odmor (15 min)

Kosilo

[KEYNOTE] Izr. prof. dr. Katja Košir | Psihosocialni dejavniki medvrstniškega nasilja: spodbujanje spoštljivih odnosov kot način preprečevanja nasilnega vedenja in viktimizacije

Odmor (15 min)

DVORANA 1 | [SIMPOZIJ] Samomorilno vedenje – prakse javnozdravstvenega in družbenega preučevanja in preprečevanja | Vodja: Vita Poštuvan

DVORANA 2 | [SIMPOZIJ] Novi trendi v proučevanju dvojne kariere | Vodja: Saša Cecić Erpič

DVORANA 3 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Opolnomočenje uporabnika in delovanje po protokolih ob pojavu nasilja
  Eva Ristič, Maša Šemrov
 • Doživljanje nosečnosti, poroda in materinstva pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu
  Klavdija Slapar
 • Obravnava agresivnosti v procesu dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi
  Maša Šemrov
 • Odnos do pornografskih vsebin pri mladostnikih in njihovih starših
  Sabina Čepon, Urška Fekonja

DVORANA 4 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Kako uspešni smo pri prepoznavi otroških laži?
  Tina Mervic, Matija Svetina
 • Razlike med storilci in storilkami kaznivega dejanja umora
  Sabina Brodar Kaplja
  Stopnja konflikta med staršema ter čustvene in vedenjske težave otrok ob razvezi staršev
  Anja Andrejč
 • Drzni ali počasni vozniki – kaj nas bolj spravlja v stres?
  Nika Knez, Dušica Boben, Marjeta Trstenjak

[PREDSTAVITEV NOVIH KNJIG]

Odmor (15 min)

[ODPRT PROBLEMSKI PROSTOR] Prenova kodeksa poklicne etike psihologov – Kaj je novega?

Slavnostna večerja

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Sobota 21.9.2019

7:30 – 8:30 | Registracija 

Jutranja telovadba s Tino Jeromen (30 min)

Naloži si celoten program kongresa (Excel datoteka)

8:30 - 9:30

9:30 - 9:45 (odmor)

9:45 - 11:15

11:15 - 11:30 (odmor)

11:30 - 13:00

13:00 - 13:30 (malica)

13:30 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 16:20 (zaključek)

[KEYNOTE] dr. Aleš Bučar Ručman | Posledice sekuritizacije in militarizacije upravljanja z migracijami v Evropi: Primer begunskih migracij skozi Slovenijo 2015/16

Odmor (15 min)

DVORANA 1 | [OKROGLA MIZA] Sodno izvedenstvo v družinskih zadevah – Kje smo |Sodelujoči: Metoda Maj, Igor Areh, Marjeta Dečman, Robert Masten, Matija Svetina, Frida Burkelc

DVORANA 2 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Medvrstniško nasilje: nadarjeni učenci in učenci s posebnimi potrebami v vlogi žrtev nasilja
  Urška Žerak, Špela Brezovar, Mojca Juriševič
 • Identifikacija različnih skupin udeležencev medvrstniškega nasilja glede na pogostost nasilnega vedenja in viktimizacije z uporabo latentne analize profilov
  Tina Pivec, Katja, Marina Horvat
 • Delavnice za zmanjševanje medvrstniškega nasilja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju
  Damjana Goličnik
 • Preprečevanje in obravnava medvrstniškega nasilja v osnovni šoli – perspektiva šolske psihologinje
  Melita Zagorc Vegelj

DVORANA 3 | [SIMPOZIJ] Novi pristopi k proučevanju izgorelosti | Vodja: Sara Tement

DVORANA 4 | [DELAVNICA] Predstavitev baterije nevropsiholoških testov Cognitive Basic Assessment (COGBAT) – Vienna test system (VTS) | Vodja: Dušica Boben

Odmor (15 min)

DVORANA 1 | [SIMPOZIJ] Novi trendi v proučevanju dvojne kariere | Vodja: Saša Cecić Erpič

DVORANA 2 | [SIMPOZIJ] Prepoznavanje različnih zlorab in nasilja v športu | Vodja: Tina Jeromen

DVORANA 3 | [SIMPOZIJ] Samomorilno vedenje – prakse preučevanja in preprečevanja med ranljivimi in/ali ogroženimi skupinami | Vodja: Vita Poštuvan

DVORANA 4 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Projekt Prehod mladih kot podaljšana roka pri celostni obravnavi mladih pacientov
  Jasna Pinoza, Barbara Zupančič, Darja Potočnik Kodrun
 • Kaj pridobimo v podjetju, ko zaposlimo mladega s posebnimi potrebami?
  Darja Potočnik Kodrun, Vid Zalar
 • Mladi in motivi za vojaški poklic
  Nataša Troha, Maja Krašovec, Nuša Gorenak
 • Preventivno psihološka dejavnost varovanja zdravja: Povezanost perceptivno-motoričnih sposobnosti v stresnem okolju in osebnostnih značilnosti
  Matej Čeh, Marija Molan

Malica (30 min)

[OKROGLA MIZA] Sistemske oblike nasilja na delovnem mestu in ohranjanje poklicne identitete psihologov zaposlenih na CSD | Vodja: Tamara Mijatović

DVORANA 1 | [SIMPOZIJ] Raziskovanje dinamičnih psiholoških procesov s pomočjo pametnih telefonov | Vodja: David Gosar

DVORANA 2 | [SIMPOZIJ] Odtujevanje, manipulacije in oblike prikritega nasilja | Vodja: Tamara Mijatović

DVORANA 3 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli
  Mojca Čerče
 • Veljavnost in zanesljivost slovenske priredbe testa Ocena ustvarjalnega potenciala (EPoC)
  Mojca Juriševič, Nataša Fabjančič, Tatjana Grad Grošelj, Manca Kavčič, Nada Liplin, Nina Mesner, Anja Milekšič, Judita Slabe, Božena Stritih, Nena Weithauser Plesničar, Maruša Zabukovec, Polona Zupan, Urška Žerak, Todd Lubart
 • Inkluzivno izobraževanje: Izgubljene generacije za dobrobit prihodnosti?
  Bor Sojar Voglar
 • Povezanost izvršilnih funkcij, metakognicije in samoregulacije
  Simona Tancig

DVORANA 4 | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Vloga dodatne strokovne pomoči pri učencih s posebnimi potrebami
  Irena Adlešič, Tina Dović in Karmen Kržan
 • Nadarjeni učenci, delo z njimi v osnovni šoli in dosežki na tekmovanjih
  Irena Adlešič
 • Spodbujanje razvoja pismenosti pri romskih otrocih
  Tina Dović, Erika Koncilija
 • Stališča otrok in mladostnikov, študentov ter strokovnih delavcev v VIZ v zvezi z inkluzivnim poučevanjem in kulturno raznolikostjo
  Katarina Kocbek, Mateja Štirn, Anja Podlesek

[Zaključek] Uradni zaključek kongresa

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.