Izr. prof. dr. Katja Košir

Univerza v Mariboru, Slovenija

Izr. prof. dr. Katja Košir

Univerza v Mariboru, Slovenija

Biography

Izr. prof. dr. Katja Košir
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Oddelek za psihologijo
Maribor, Slovenija

Katja Košir je doktorica psihologije, kot visokošolska učiteljica je zaposlena na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Predava bodočim učiteljem, psihologom in (inkluzivnim) pedagogom, sodeluje pa tudi pri programu pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja za učitelje. Njeno raziskovalno delo sega pretežno na področje nekognitivnih dejavnikov učne uspešnosti, zlasti na področje socialnih odnosov v šoli – vrstniških odnosov ter odnosov med učitelji in učenci ter njihovega pomena za učno vedenje učencev in njihovega merjenja. Nekaj let je bila predstojnica Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na Pedagoški fakulteti. Kot izvajalka različnih izobraževanj za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja si prizadeva za prenos znanstvenih spoznanj v prakso in učinkovito povezovanje in sodelovanje med fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Je pomožna urednica pri reviji Psihološka obzorja. Leta 2017 je prejela priznanje Pedagoškega inštituta in društva SLODRE za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.

PREDAVANJE

Psihosocialni dejavniki medvrstniškega nasilja: spodbujanje spoštljivih odnosov kot način preprečevanja nasilnega vedenja in viktimizacije

Na predavanju bodo predstavljeni sodobni modeli in raziskovalne ugotovitve, ki naslavljajo vprašanje, zakaj je v nekaterih razredih več, v drugih pa manj medvrstniškega nasilja ter katere značilnosti učencev povečujejo njihovo tveganje za vključenost v medvrstniško nasilje. Poleg ključnih ugotovitev sodobnih tujih raziskav bodo predstavljene tudi ugotovitve raziskave dejavnikov vrstniške viktimizacije in nasilnega vedenja pri slovenskih učencih višjih razredov osnovnih šol, ki jo je izvedla avtorica s sodelavci. Tako raziskave v tujini kot domača raziskava kažejo, da predstavljajo značilnosti vrstniških odnosov v razredu (razredna klima, dejavniki priljubljenosti v specifičnem razredu, norme v zvezi z medvrstniškim nasiljem, prevladujoči motivi za nasilno vedenje) enega ključnih dejavnikov medvrstniškega nasilja. Prav konstruktivno vlogo vrstnikov kot opazovalcev nagovarjajo tudi sodobni programi za preprečevanje medvrstniškega nasilja, ki so se v tujini izkazali kot učinkoviti (npr. finski KiVa): na predavanju bodo predstavljene ključne značilnosti tovrstnih programov ter predlogi, kako dobre prakse iz tujine učinkovito prenašati v slovensko šolsko okolje. Nagovorili bomo tudi spletno nasilje ter poskušali odgovoriti na vprašanje, ali predstavlja medvrstniško nasilje v virtualnem okolju le podaljšek vrstniške dinamike iz razreda ali so v ozadju drugačni motivi in drugačna dinamika.